PSP2 Przysucha  
Na stronie

Dane adresowe
Zespól Placówek
Oswiatowych

26-400 Przysucha

ul. Skowyry 41
tel. (048) 675 36 60


ul. Warszawska 45
tel. (048) 675 25 85


W sklad
Zespolu Placówek Oswiatowych

wchodza:

Publiczna Szkola
Podstawowa Nr 2


Samorzadowe
Przedszkole Nr 3

Szkolne dokumenty


Do pobrania

Deklaracja dostepnosci
RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iz:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Placówek Oswiatowych w Przysusze
adres: ul. Skowyry 41, 26-400 Przysucha, telefon: 48 675 36 60, email: sekretariat@psp2.superhost.pl
adres: ul. Warszawska 45, 26-400 Przysucha, telefon: 48 675 36 60, email: sekretariat@pgprzysucha.pl


2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moga Panstwo kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe beda przetwarzane w celu wykonywania dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciazacych na nas obowiazkach prawnych.

4. Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji ww. celu z uwzglednieniem okresów przechowywania okreslonych w przepisach odrebnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych jest w szczególnosci ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz.U. z 2017 r. poz.2198),  oraz ustawa z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo Oswiatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

6. Odbiorcami Pani/Pana danych beda podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzaja dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotycza ma prawo do:
 - dostepu do tresci swoich danych oraz mozliwosci ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a takze - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usuniecia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Panstwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa sie
 z naruszeniem przepisów powyzszego rozporzadzenia tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iz w zwiazku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które sie opieraja wylacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych.

W Zespole Placówek Oswiatowych w Przysusze powolany zostal Inspektor Ochrony Danych:
Paula Golba kontakt email: inspektor@cbi24.plKLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA MONITORINGU WIZYJNEGO
 
Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:
 
1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Zespól Placówek Oswiatowych w Przysusze
adres: ul. Skowyry 41, 26-400 Przysucha, telefon: 48 675 36 60, email: sekretariat@psp2.superhost.pl
adres: ul. Warszawska 45, 26-400 Przysucha, telefon: 48 675 36 60, email: sekretariat@pgprzysucha.pl

2. Administrator powolal inspektora ochrony danych
(dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl),

3. Dane osobowe beda przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczenstwa uczniów i pracowników Szkoly, ochrony mienia Szkoly oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogloby narazic Szkole na szkode.

4. Dane osobowe beda przetwarzane przez okres nieprzekraczajacy 3 miesiecy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowia dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powzial wiadomosc, iz moga one stanowic dowód w postepowaniu, termin ulega przedluzeniu do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania.

5. Podstawa prawna przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporzadzenia w zwiazku z art. 108a Prawo oswiatowe oraz art.  222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

6. Dane osobowe moga byc przekazywane osobom, które wykaza potrzebe uzyskania dostepu do nagran (interes realizowany przez strone trzecia).

7.    Osoba, której dane dotycza ma prawo do:
-    zadania dostepu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
-    wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawa autorskie © PSP2 Przysucha Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2019-07-15 (1923 odsłon)

[ Wróć ]

Helius theme converted to PHPNuke Platinum by Sean Pirie
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.05 sekund

:: Helius phpbb2 style by Trushkin.net :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::